arriba
Martes, 23-Xullo-2024

 

 
PortadaseparatorAdministración e xestiónseparatorCiclo superior de Administración e Finanzas


Ciclo superior de Administración e Finanzas

Duración: 2000 horas

Saídas profesionais

Ao rematar o ciclo poderás  traballar por conta propia ou allea, en empresas grandes, medianas ou pequenas e en calquera sector de actividade. Desempeñaras tarefas administrativas na xestión e no asesoramento nas áreas laboral, comercial, contable e fiscal desas empresas e institucións, ofrecéndolles un servizo e atención á clientela e á cidadanía, realizando trámites administrativos coas administracións públicas e xestionando o arquivo e as comunicacións da empresa. Poderás asemade, traballar por conta propia, efectuando a xestión da túa propia empresa, ou a través do exercicio libre dunha actividade económica, como nunha asesoría financeira ou laboral, estudos de proxectos, etc As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Administrativo/a de oficina.
 • Administrativo/a comercial.
 • Administrativo/a financeiro/a.
 • Administrativo/a contable.
 • Administrativo/a de loxística.
 • Administrativo/a de banca e de seguros.
 • Administrativo/a de recursos humanos.
 • Administrativo/a da Administración pública.
 • Administrativo/a de asesorías xurídicas, contables, laborais e fiscais, ou xestorías.
 • Técnico/a en xestión de cobramentos.
 • Responsable de atención á clientela.

Acceso a outros estudos

 • O título de técnico superior en administración e finanzas permite o acceso directo para cursar calquera outro ciclo formativo de grao superior, nas condicións de acceso que se establezan.
 • Este título permite o acceso directo ás ensinanzas conducentes aos títulos universitarios de grao nas condicións de admisión que se establezan.
 • Para os efectos de facilitar o réxime de validacións entre este título e as ensinanzas universitarias de grao, asígnanse 120 créditos ECTS distribuídos entre os módulos profesionais deste ciclo formativo.

Módulos profesionais de primeiro ano

Módulos ProfesionaisHoras
Inglés 160
Xestión da documentación xurídica e empresarial 80
Ofimática e proceso da información 240
Proceso integral da actividade comercial 133
Comunicación e atención á clientela 160
Recursos humanos e responsabilidade social corporativa 80
Formación e orientación laboral 107

Módulos profesionais de segundo ano

Módulos ProfesionaisHoras
Xestión de recursos humanos 105
Xestión financeira 123
Contabilidade e fiscalidade 157
Xestión loxística e comercial 105
Simulación empresarial 140
Proxecto de administración e finanzas. 26
Formación en centros de traballo 384

Horario

8:30 horas – 15:00 horas As actividades lectivas desenvólvense no edificio A (Rúa Luis Trabazos, 1)

Máis información

Currículo do ciclo formativo correspondente ao título de técnico superior en administración e finanzas

Formación en centros de traballo