arriba
Martes, 23-Xullo-2024

 

 
PortadaseparatorAdministración e xestiónseparatorCiclo superior de Asistencia á Dirección (Plurilingüe)


Ciclo superior de Asistencia á Dirección (Plurilingüe)

Duración: 2000 horas

Saídas profesionais

Este técnico pode realizar e desenvolver a súa profesión en calquera departamento dunha empresa ou organismo público ou privado, na área de servizos, especialmente en oficinas e despachos profesionais; na Administración Pública, xa sexa central, autonómica ou local. As súas funcións varían segundo o centro de traballo e o nivel do órgano de xestión ao que este profesional estea adscrito.

Acceso a outros estudos

 • Mestre (en todas as súas especialidades).
 • Diplomado en Biblioteconomía e Documentación.
 • Diplomado en Ciencias Empresariais.
 • Diplomado en Educación Social.
 • Diplomado en Estatística.
 • Diplomado en Xestión e Administración Pública.
 • Diplomado en Relacións Laborais.
 • Diplomado en Traballo Social.
 • Diplomado en Turismo.
 • Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión.
 • Enxeñeiro Técnico en Informática de Sistemas.

Módulos profesionais de primeiro ano

Módulos ProfesionaisHoras
Inglés 160
Xestión da documentación xurídia empresarial  80
Ofimática e proceso da información 240
Proceso integral da actividade comercial 133
Comunicación e atención á clientela 160
Recursos Humanos e Responsabilidade Social Corporativa (en inglés)  80
Formación e orientación laboral (en Inglés) 107

Módulos profesionais de segundo ano

Módulos profesionaisHoras
Segunda lingua estranxeira 157
Protocolo empresarial 158
Organización de eventos empresariais (en inglés) 158
Xestión avanzada da información 157
Proxecto de Asistencia á Dirección  26
Formación en centros de traballo 384

 Información relevante.

O módulo de FOL impártese en inglés ao ser un ciclo acollido á modalidade de ciclo plurilingüe (convocatoria 2018-2019)

Horario

8:30 horas – 15:00 horas

Máis información

Resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües para o curso 2021-2022

Currículo do antigo  ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico superior en secretariado

Currículo do ciclo formativo correspondente ao título de técnico superior en asistencia á dirección

Formación en centros de traballo