arriba
Martes, 18-Xuño-2024

 

 
PortadaseparatorComercio e márketingseparatorCiclo Superior de Comercio Internacional (distancia)


Ciclo Superior de Comercio Internacional (distancia)

Duración: 2000 horas

Saídas profesionais

 • Técnico/a en comercio exterior
 • Técnico/a de operacións exteriores de entidades financeiras e de seguros.
 • Técnico/a en administración de comercio internacional
 • Asistente ou adxunto/a de comercio internacional
 • Axente de comercio internacional
 • Técnico/a de márketing internacional
 • Técnico/a de márketing dixital internacional
 • Técnico/a de venda internacional
 • Asistente ao departamento de operacións comerciais internacionais
 • Transitario/a
 • Consignatario/a de buques
 • Operador/ora loxístico/a
 • Xefe/a de almacén
 • Técnico/a en loxística do transporte
 • Coordinador/ora loxístico/a
 • Técnico/a en loxística inversa.

Acceso a outros estudos

 •  Cursos de especialización profesional
 • Outro Ciclo de Formación Profesional de Grao Superior coa posibilidade de establecer convalidacións de módulos profesionais de acordo á normativa vixente
 • Ensinanzas Universitarias coa posibilidade de establecer convalidacións de acordo coa normativa vixente.

Módulos profesionais 

Módulos ProfesionaisHoras
Inglés 160
Xestión económica e financieira da empresa 187
Negociación internacional 132 
Xestión administrativa do comercio internacional 187
Transporte internacional de mercadorías 187
Formación e orientación laboral 107
Comercio dixital internacional 105
Financiamento internacional 105
Loxística de almacenamento 123
Marketing internacional 123
Medios de pagamento internacional 87
Sistema de información de mercados 87
Proxecto de comercio internacional 26
Formación en centros de traballo 384

Co fin de elaborar o teu itinerario formativo, debes ter en conta os seguintes aspectos:

 • A matrícula parcial de módulos non poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas.

Os módulos profesionais de Proxecto de administración e finanzas (26 h) e Formación en centros de traballo (384 h.) poderán ser cursados, previa matrícula, unha vez superados todos os módulos de formación no centro educativo, recollidos nas táboas anteriores.

Máis información

Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en comercio internacional

Formación en centros de traballo