arriba
Mércores, 8-Abril-2020

 

 
PortadaseparatorCiclo Superior de Comercio Internacional


Ciclo Superior de Comercio Internacional

Duración: 2000 horas

Saídas profesionais

 • Técnico/a en comercio exterior
 • Técnico/a de operacións exteriores de entidades financeiras e de seguros.
 • Técnico/a en administración de comercio internacional
 • Asistente ou adxunto/a de comercio internacional
 • Axente de comercio internacional
 • Técnico/a de márketing internacional
 • Técnico/a de márketing dixital internacional
 • Técnico/a de venda internacional
 • Asistente ao departamento de operacións comerciais internacionais
 • Transitario/a
 • Consignatario/a de buques
 • Operador/ora loxístico/a
 • Xefe/a de almacén
 • Técnico/a en loxística do transporte
 • Coordinador/ora loxístico/a
 • Técnico/a en loxística inversa.

Acceso a outros estudos

 •  Cursos de especialización profesional
 • Outro Ciclo de Formación Profesional de Grao Superior coa posibilidade de establecer convalidacións de módulos profesionais de acordo á normativa vixente
 • Ensinanzas Universitarias coa posibilidade de establecer convalidacións de acordo coa normativa vixente.

Módulos profesionais de primeiro ano

Módulos ProfesionaisHoras
Inglés 160
Xestión económica e financieira da empresa 187
Negociación internacional 132 
Xestión administrativa do comercio internacional 187
Transporte internacional de mercadorías 187
Formación e orientación laboral 107

Módulos profesionais de segundo ano

Módulos ProfesionaisHoras
Comercio dixital internacional 105
Financiamento internacional 105
Loxístcia de almacenamento 123
Márketing internacional 123
Medios de pagamento internacionais 87
Sistema de información de mercados 87
Proxecto de comercio internacional 26
Formación en centros de traballo 384

Horario

16:00 horas – 22:30 horas. As actividades lectivas desenvólvense no edificio A (Luis Trabazos, 1).

Horario 2019/20 Grupo C

Horario 2019/20 Grupo D

Co fin de elaborar o teu itinerario formativo, debes ter en conta os seguintes aspectos:

 • Aviso: aínda que os itinerarios da Xunta recomendan FOL cos módulos que serían de 1º de Ordinario e Inglés en 2º, aquí ofertáse Inglés co grupo C e FOL co D por encaixe de horarios semanais.
 • O modulo de Fol Impartese en Ingles ao formar parte dunha sección bilingüe concedida pola Dirección Xeral de Formación Profesional
 • Poderaste matri­cular de calquera dos módulos do ciclo, sempre que se garanta a compatibilidade horaria do 90%, polo tanto se elixes módulos que se impartan nos dous grupos, comproba que non coincidan na mesma franxa horaria.
 • En todo caso, a matrícula parcial de módulos non poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas.

Os módulos profesionais de Proxecto de administración e finanzas (26 h) e Formación en centros de traballo (384 h.) poderán ser cursados, previa matrícula, unha vez superados todos os módulos de formación no centro educativo, recollidos nas táboas anteriores.

Máis información

Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en comercio internacional

Formación en centros de traballo