arriba
Martes, 23-Xullo-2024

 

 
PortadaseparatorServizos socioculturais e á comunidadeseparatorCiclo superior de integración social


Ciclo superior de integración social

Duración

2000 horas

Saídas profesionais

 • Técnico/a de programas de prevención e inserción social
 • Educador/ora de equipos residenciais de diverso tipo
 • Educador/ora de persoas con discapacidade
 • Traballador/ora familiar
 • Educador/ora de educación familiar
 • Auxiliar de tutela
 • Monitor/ora de centros abertos
 • Técnico/a de integración social
 • Especialista de apoio educativo
 • Educador/ora de educación especial
 • Técnico/a educador/a
 • Técnico/a especialista I (de integración social)
 • Técnico/a especialista II (educativo)
 • Monitor/ora de persoas con discapacidade
 • Técnico/a de mobilidade básica
 • Técnico/a de inserción ocupacional
 • Mediador/ora ocupacional e/ou laboral
 • Dinamizador/ora ocupacional e/ou laboral
 • Educador/ora de base
 • Mediador/ora comunitario/a
 • Mediador/ora intercultural
 • Mediador/ora veciñal e comunitario/a
 • Preparador/ora laboral
 • Técnico/a de emprego con apoio
 • Técnico/a de acompañamento laboral
 • Monitor/ora de rehabilitación psicosocial.

Acceso a outros estudos

Calquera ensinanza universitaria de grao. Se o título universitario tivese limitación de prazas o acceso farase tendo en conta a nota media do ciclo formativo.

Módulos profesionais de primeiro ano

Módulos ProfesionaisHoras
Contexto da intervención social 133
Atención ás unidades de convivencia 161
Promoción da autonomía persoal 213
Inserción sociolaboral 213
Metodoloxía da intervención social 133
Formación e orientación laboral 107

Módulos profesionais de segundo ano

Módulos profesionais Horas
Apoio á intervención educativa 123
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Habilidades sociais 123
Mediación comunitaria 139
Primeiros auxilios 53
Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación 139
Proxecto de integración social 26
Formación en centros de traballo 384

Horario

8:30 - 15:00 horas As actividades lectivas desenvólvense no edificio B (Praza Fernando Fulgosio).

Máis información

Currículo do ciclo formativo de grado superior correspondente ao título de técnico superior en Integración Social

Formación en centros de traballo