arriba
Martes, 18-Xuño-2024

 

 
PortadaseparatorAviso Legal


Aviso Legal

1. Datos da empresa


En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a continuación expóñense os datos identificativos da empresa. A denominación social da empresa é Cifp Portovello, con C.I.F. Q-8255006B, con domicilio en Luís Trabazos, nº1 · 32004 · Ourense · España, e-mail: cifp.portovello@edu.xunta.es, Tlf.: ( 34) 988 788 903 - ( 34) 988 788 901.

 

2. Propiedade Intelectual

O código fonte, os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, os sons, as animaciones, o software, os textos, así como a información e os contidos que se recollen na dirección cifpportovello.gal están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor de Cifp Portovello e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, a súa difusión, nin a súa modificación, transformación ou descompilación, nin demais dereitos recoñecidos legalmente ao seu titular, sen o permiso previo e por escrito de Cifp Portovello. O usuario que visite a páxina, única e exclusivamente, pode utilizar o material que apareza neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incurrir en actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados por Cifp Portovello. Cifp Portovello velará polo cumprimento das anteriores condicións como pola debida utilización dos contidos presentados nas súas páxinas web, ejercitando todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumplimiento destes dereitos por parte do usuario. 

 

3. Publicidade.

A.- Cifp Portovello comprométese a través deste medio a non realizar publicidade engañosa. A estes efectos, polo tanto, non serán considerados como publicidade engañosa os erros formais ou numéricos que poidan atoparse ao longo do contido das distintas seccións da web de Cifp Portovello , producidos como consecuencia dun mantemento e/ou actualización incompleta ou defectuosa da información contida é estas seccións. Cifp Portovello, como consecuencia do disposto neste apartado, comprométese a corrixilo axiña que como teña coñecemento de devanditos erros. B.- Cifp Portovello comprométese a NON REMITIR COMUNICACIÓNS COMERCIAIS SEN IDENTIFICALAS COMO TALES, conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico. A estes efectos non será considerado como comunicación comercial toda a información que se envíe Aos CLIENTES de Cifp Portovello, sempre que teña por finalidade o mantemento da relación contractual existente entre cliente e Cifp Portovello, así como o desempeño das tarefas de información, formación e outras actividades propias do servizo que o cliente ten contratado coa empresa.

 

4. Uso da páxina web.

A.- Cifp Portovello non se fai responsable do incumplimiento de calquera norma aplicable en que poida incurrir o usuario no seu acceso ao sitio web cifpportovello.gal e/ou no uso das informacións contidas no mesmo. B.- Cifp Portovello non será responsable dos danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información, das materias contidas nesta páxina web e dos programas que incorpora. Enlácelos (Links) e hipertexto que posibiliten, a través do sitio web cifpportovello.gal, acceder ao usuario a prestaciones e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control de Cifp Portovello; dita entidade non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de cualesquiera efectos que puidesen derivarse de devandita información. C.- Cifp Portovello non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de produto, marcas comerciais que, non sendo propiedade de devandita entidade, aparezan na páxina web cifpportovello.gal. Tampouco se responsabiliza da integridad, veracidad e licitud do contido de enlácelos ás páxinas web ás que poida accederse desde cifpportovello.gal. D.- Cifp Portovello non se responsabiliza dos virus que teñan a súa orixe nunha transmisión telemática infiltrados por terceiras partes (por exemplo, os macros de procesadores de texto, os applets de Java e os programas Active X), xerados coa finalidade de obter resultados negativos para un sistema informático. E.- En definitiva, o Usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos, enlaces (Links) e hipertexto incluídos no sitio web cifpportovello.gal.

5. Envio de formularios e datos persoais.

En cumprimento do establecido na L.Ou.P.D. (Lei Orgánica de Protección de Datos) e a lei 34/2002 de 11 de Xullo, ou Lei de Servizos á Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE), informámoslle que os seus datos de contacto forman parte dun fichero responsabilidade de Cifp Portovello, cuxa finalidade é facilitar e agilizar as comunicacións comerciais cos seus clientes, usuarios e colaboradores. Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición enviando un correo electrónico á dirección cifp.portovello@edu.xunta.é especificando no asunto "LOPD".

Política de privacidad

CIFP Portovello é o titular do website (en adiante "Website"),con domicilio social en Rúa Luis Trabazos, nº 1, 32004 Ourense, con CIF número Q825506B e que está destinada a  garantizalle a protección de todos os datos de carácter persoal que proporcione o Usuario no Website e, en cumplimiento do disposto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, e no RD 1720/2007 de 21 de decembro e restante normativa de aplicación, informalle que:

 

a) Todos os datos de carácter persoal facilitados a CIFP Portovello serán tratados por ésta de acordo ca Ley Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal e o RD 1720/2007 de 21 de decembro e quedarán incorporados no ficheiro USUARIOS DE LA PAGINA WEB, creado e mantido baixo a responsabilidade de CIFP Portovello , o cal foi debidamente rexistrado na Agencia Española de Protección de Datos.

 

b) Os datos son recabados cas seguintes finalidades: (i) xestión, estudio e resolución de consultas e (ii) envío de publicidade e prospección comercial por medios electrónicos, acerca da empresa, as súas actividades, productos e servicios, así como documentación de diversa naturaleza.

 

c) Na recollida e tratamiento dos datos de carácter Persoal adoptaronse as medidas de seguridade adecuadas para evitar a pérdida, o acceso non autorizado ou a manipulación dos mesmos, de acordo co establecido no Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro.

 

d) CIFP Portovello comprometese a protexer a información confidencial a que tenña acceso.

 

e) CIFP Portovello non empleará en ningún caso os datos de carácter Persoal que vostede lle poña a disposición para prestar servicios a terceiros distintos ós referidos no apartado b) do presente documento ou, no seu caso, para lograr una utilidade propia.

 

f) O Usuario certifica que é maior de 14 anos e que polo tanto posee a capacidade legal necesaria para a prestación do consentimiento en canto ó tratamento dos seus datos de carácter Persoal e todo isto, de conformidade co establecido na presente Política de Privacidade.

 

g) O Usuario pode, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos Persoais así como o de revocación do consentimento para calqueira das finalidades antes señaladas, enviando a CIFP Portovello carta debidamente firmada a nosa dirección postal, arriba indicada, donde consten claramente os datos de contacto, a cal deberá acompañarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a sua identidade.

 

h) O Usuario autoriza o tratamento automatizado dos datos persoais suministrados nos términos indicados. Para iso pulse o botón "ENVIAR" que se encontra tralo formulario de recollida de datos.