arriba
Martes, 23-Xullo-2024

 

 
PortadaseparatorProgramas de MobilidadeseparatorConvocatoria Mobilidades Ciclo medio para titulados e FCT Período Xa...


Convocatoria Mobilidades Ciclo medio para titulados e FCT Período Xaneiro - Abril 2023

 img#63368

Convocatoria mobilidades de alumnado Ciclos Medios 

para o período xaneiro abril 2023

CONVOCATORIA PECHADA

Relación de solicitude recibidas 06/10/2022


Segundo o establecido na resolución do 5 de agosto de 2022 da Consellería De Cultura, Educación, Formación Profesional E Universidades pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade para o alumnado e o persoal de ciclos formativos de grao medio e FP básica de centros educativos públicos que imparten formación profesional e que forman parte do consorcio de mobilidade que desenvolverá un proxecto KA102 con múltiples beneficiarios no marco do programa Erasmus+. Proxecto 2020-1-ES01-KA102-079982.

Ver Resolución

Modalidades:

1. Mobilidades para a realización da FCT no período xaneiro – marzo de 2023

a. Beneficiarios: Alumnado matriculado para a realización da FCT en dito período. A persoa solicitante debe cumprir os requisitos establecidos na citada resolución
b. Duración: 79 días


2. Mobilidades para recen titulados

a. Beneficiarios: Alumnado que que acadara a súa titulación de grao medio ou FP Básica nos 12 meses anteriores ao fin da mobilidade (maio 2023)
b. Duración: 100 días

Importes das Axudas

importes

Deberá sumarse o importe que corresponda para viaxe por distancia ao país de acollida, segundo as táboas do programa Erasmus+

Presentación das solicitudes

As persoas solicitantes que reúnan os requisitos para participar nesta convocatoria presentarán a solicitude normalizada, segundo o anexo desta resolución, no seu centro educativo, entre o día 3 e o 6 de outubro de 2022, na secretaría do centro


Descargar Solicitude

Proceso de selección

O proceso de selección das persoas solicitantes rexirase por todo o previsto na citada resolución do 5 de agosto de 2022

O día 7 de outubro publicarase a listaxe provisional na que se recollerán as persoas beneficiarias seleccionadas, por orde de prelación e o alumnado excluído.
O centro abrirá un prazo de cinco días naturais, contados a partir da publicación da listaxe provisional, para a presentación de reclamacións por parte dos/as solicitantes.
Rematado o prazo de reclamacións, a dirección do centro resolveraas e elaborará unha listaxe definitiva de solicitantes seleccionados e excluídos.

Á vista da documentación achegada polo centro a Dirección Xeral de Formación Profesional elaborará a correspondente proposta de adxudicación das axudas e enviaralla á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, que resolverá o que proceda.

Máis información en:

Despacho da Coordinación de programas internacionais do CIFP Portovello

Horario de 9,30 á 12
988788920
programas.internacionais.cifp.portovello@edu.xunta.gal 

 img#63368