arriba
Martes, 18-Xuño-2024

 

 
PortadaseparatorFP DualseparatorCS Formación para a mobilidade segura e sustentable


CS Formación para a mobilidade segura e sustentable

FP DUAL 2023-2025

Imaxe   AUTOESCUELA PLAZA. VIGO

• Identificar e seleccionar a normativa reguladora da circulación, regulamentación xeral de vehículos e transporte de persoas e mercancías e normativa reguladora das emisións de contaminantes atmosféricos e calidade do aire.
• Programar a intervención da ensinanza para a seguridade viaria e a mobilidade, atendendo ao tipo desta e ao alumnado ou grupo ao que está dirixida.
• Organizar os recursos para o desenvolvemento da actividade de ensinanza-aprendizaxe, respondendo ás necesidades e características do alumnado ou grupo ao que está dirixida.
• Desenvolver as actividades programadas, empregando os recursos e estratexias metodolóxicas apropiadas e as habilidades docentes relacionadas.
• Deseñar e aplicar estratexias de actuación para a ensinanza-aprendizaxe, no marco das instrucións e procedementos da administración reguladora, da mobilidade e da seguridade viaria.
• Avaliar o proceso de formación e os resultados obtidos, elaborando e xestionando a documentación asociada ao mesmo e transmitindo a información co fin de mellorar a calidade do servizo.
• Conducir turismos e motocicletas autorizadas co permiso A2 por vías urbanas e interurbanas, cumprindo as normas de circulación e seguridade viaria e aplicando técnicas de condución segura e eficiente e sostible.
• Desenvolver programas de educación viaria e sustentabilidade do transporte, colaborando cos centros educativos e outras entidades públicas ou privadas que o requiran.
• Asesorar e colaborar en plans de mobilidade segura e sustentable dirixidos a entidades públicas ou privadas.
• Participar na elaboración, implantación e revisión de plans de mobilidade urbana.
• Xestionar e administrar unha escola particular ou centro de formación de persoas condutoras, aplicando a normativa reguladora.
• Actuar ante continxencias relativas ás persoas, recursos ou ao medio, transmitindo seguridade e confianza e aplicando, no seu caso, os protocolos de actuación establecidos.
• Manter actualizados os coñecementos científicos e técnicos relativos á súa actividade profesional, utilizando os recursos existentes.
• Adaptarse ás novas situacións laborais, mantendo actualizados os coñecementos, científicos, técnicos e tecnolóxicos relativos ao seu entorno profesional, xestionando a súa formación e os recursos existentes na aprendizaxe ao longo da vida e utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación.

Primeiro curso

Código Módulo Horas totais módulo FCE FEM
1651 Tráfico, circulación de vehículos e transporte por estrada 213 107 106
1653 Técnicas de condución 80 0 80
1654 Tecnoloxía básica do automóbil 53 28 25
1656 Educación viaria 160 136 24
1657 Seguridade viaria 187 162 25
1658 Didáctica da formación para a seguridade viaria 107 83 24
1661 Formación e Orientación Laboral 107 91 16
A160 Lingua estranxeira profesional: inglés 1 53 53 0
TOTAL 960 660 300

Segundo curso

Código Módulo Horas totais módulo FCE FEM
0020 Primeiros auxilios 53 53 0
1652 Organización da formación das persoas condutoras 87 45 42
1655 Didáctica da ensinanza práctica da condución 279 160 119
1659 Mobilidade segura e sostible 105 88 17
1660 Proxecto da formación para a mobilidade segura e sostible 26 26 0
1662 Empresa e iniciativa emprendedora 53 53 0
1663 Formación en centros de traballo 384 0 384
A161 Lingua estranxeira profesional: inglés 2 53 53 0
TOTAL 1040 478 562

(1) Dadas as características do módulo profesional Didáctica da ensinanza práctica da condución, para cursar o mesmo é necesario estar en posesión dos permisos de condución B e A2, establecidos no artigo 4 del Real Decreto 818/2009, de 8 de maio, polo que se aproba o Reglamento Xeral de Condutores.

*O certificado de aptitude de profesor de formación vial da DXT non é equivalente ao TS de Formación para a Mobilidade Segura e Sustentable.

Temporalización
• Formación no centro de estudos: Setembro – Febreiro
• Formación remunerada na empresa: Marzo – Agosto

Horario
• Centro de estudos: pola tarde de luns a venres
• Empresa: segundo o horario establecido pola propia empresa

Importe mínimo da bolsa a percibir durante a formación na empresa: 630 € mensuais
Número de prazas ofertadas: 22 prazas

Máis información:
FP Dual Galicia
Síguenos en:
Instagram: @fpdual_galicia
Facebook: Fp Dual Galicia
Twitter: FP Galicia