arriba
Martes, 18-Xuño-2024

 

 
PortadaseparatorAlumnadoseparatorAdmisión e matrícula


Admisión e matrícula

 img#85396

Lembre que a normativa prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente.

Calendario de admisión Réxime ordinario e Réxime a distancia

Calendario de admisións FP Básica

Calendario de admisión FP Dual Intensiva

Calendario de admisión Cursos de especialización

Antes da inscripción e matrícula debe consultar a oferta educativa onde atopará os requisitos tanto de idade como académicos que debe reunir.

Ensinanzas no réxime de adultos (modular-distancia): para consultar os módulos por ciclo formativo pode facelo dende o enlace anterior ou ben premer en itinerarios formativos nas ensinanzas de adultos, poderá consultar a oferta e as recomendacións por ciclo formativo picando no que corresponda.

Itinerarios formativos nas ensinanzas de adultos

 img#68184

 img#46618

PREINSCRICIÓN (VÍA WEB) do 24 de xuño ao 4 de xullo ás 13:00 horas na aplicación informática.

 • Modular distancia (agás FCT e PROXECTO)
  • Administración e finanzas
  • Atención a persoas en situación de dependencia
  • Educación Infantil
  • Xestión administrativa
  • Actividades Comercias 
  • Comercio Internacional
  • Integración Social
  • Oferta parcial de Transporte e Loxística
 • Ordinario e Cursos de Especialización
  • Alumnado que se matricula por primeira vez
  • Alumnado que repite primeiro curso

Intruccións e toda a información AQUÍ 

RECLAMACIÓNS CONTRA ÁS LISTAXES:

O prazo para reclamar é dende o 10 de xullo ás 9:00 ao 12 de xullo ás 13:00 horas

MATRÍCULA:

Poderase solicitar matrícula na praza adxudicada vía web na aplicación informática. (Esta é unha opción máis recomendable que a de efectuala de xeito presencial). Para o 1º curso do réxime ordinario e para o réxime para as persoas adultas na modalidade a distancia poderase realizar a solicitude/reserva de matrícula nas prazas adxudicadas a través de internet.

Para o acceso, entre outros procedementos de autenticación, será preciso cubrir os datos de identificación e do código da solicitude de inscrición coa que se obtivo a praza adxudicada.

A solicitude de matrícula web deberá facerse no prazo indicado no calendario para esa adxudicación. O centro, durante a primeira semana de clase, solicitaralle ao alumnado
matriculado por este procedemento a xustificación do pagamento do seguro escolar e a documentación. Non atender estes requirimentos pode ser causa de anulación da matrícula ou baixa de oficio. Calquera outra documentación que o centro considere necesaria non ten carácter obrigatorio de entrega por parte do alumnado.

A matrícula tamén se pode realizar no centro educativo da praza adxudicada.

Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

RECORDA: Para que a matrícula sexa efectiva o alumnado menor de 28 anos debe realizar o ingreso do importe do Seguro Escolar. Deberase aportar o xustificante por correo electrónico (cifp.portovello@edu.xunta.gal) para o alumnado que opte pola matrícula de forma telemática e no momento da matrícula para o que o faga presencialmente no centro.

Datos para o ingreso:
Nº de conta: ES64 2080 5260 7630 4002 8027 (ABANCA)
Importe: 1,12€
Concepto: Seguro Escolar (No resgardo debe constar obrigatoriamente o nome d@ alumn@ que se matricula e o ciclo)

MATRÍCULA:

Todo o alumnado que teña praza adxudicada deberá facer efectiva a matrícula nas seguintes datas:

 • Matrícula para alumnado na 1ª adxudicación: do 17 ao 22 de xullo ás 13 horas. 
 • Matrícula para alumnado na 2ª adxudicación: do 24 ao 31 de xullo ás 13 horas.
 • Matrícula para alumnado na 3ª adxudicación: do 2 ao 5 de setembro ás 13:00 horas.

INFORMACIÓN PARA O ALUMNADO DO RÉXIME MODULAR A DISTANCIA:


 img#46618

PREINSCRICIÓN do 24 de xuño ao 4 de xullo ás 13:00 horas. 

Tamén para o seguinte alumnado:

 • Alumnado que se matricule na FCT e Proxecto de Réxime modular.

 img#46618

 


 img#22170

O alumnado que esgotase o número máximo de convocatorias previstas para cada módulo profesional poderá solicitar, ante a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, unha convocatoria extraordinaria para rematar os seus estudos, sempre que se dea algunha das seguintes circunstancias, que se deberán acreditar documentalmente:


– Doenza prolongada de carácter físico ou psíquico, tanto do alumno ou da alumna como de familiares ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, no período correspondente á última convocatoria ordinaria.
– Discapacidade que implique autorización de flexibilización modular para completar os estudos.
– Sufrimento dunha situación de violencia de xénero.
– Calquera outra circunstancia que condicione ou impida o desenvolvemento ordinario dos estudos.


A solicitude deberase presentar na secretaría do centro educativo onde se cursase a última convocatoria das ensinanzas de formación profesional.

O prazo de presentación de solicitudes de convocatoria extraordinaria abranguerá desde o 17 de xuño ao 15 de setembro de cada ano.

Podes descargar o formulario de solicitude AQUÍ.

No caso de que sexa concedida a convocatoria extraordinaria, o alumno ou a alumna deberán formalizar a matrícula nun centro educativo para rematar os seus estudos, sempre que existan prazas dispoñibles e non haxa lista de espera.


 img#76501

 • Alumnado que opte por cambiar de ciclo no réxime ordinario (de 1º de Administración e Finanzas a 2º de Asistencia á Dirección, ou de 1º de Asistencia á Dirección á 2º de Administración e Finanzas)
 • Alumnado que solicite praza para cambiar do réxime módular ao 2º de ordinario.
 • Alumnado que proceda de outros centros que desexe solicitar praza para 2º curso de ordinario ou FCT e/ou Proxecto (debe achegar certificado de estudos)

.- NON VÁLIDO PARA ALUMNADO QUE REPITE PRIMEIRO CURSO

PRESCRICIÓN (WEB OU PRESENCIAL): do 24 de xuño ao 4 de xullo ás 13 horas.

MATRÍCULA PRESENCIAL (consultar lista de admitidos na secretaría do centro): do 17 ao 22 de xullo ás 13 horas.

Servizos en liña da Consellería de Cultura, Educación e OU

A aplicación informática “Ciclosadmision” permite o acceso a usuarios externos autentificados nos sistemas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Deste xeito aquelas persoas participantes no proceso de admisión a ciclos formativos de Formación Profesional que facilitaron un enderezo de correo electrónico válido na súa solicitude poden ser usuarios externos da aplicación informática e acceder a determinados servizos en liña relacionados co proceso de admisión.

Pode acceder a este servizo no seguiente enlace: Servizos en liña