arriba
Martes, 23-Xullo-2024

 

 
PortadaseparatorAlumnadoseparatorTrámites e documentación


Trámites e documentación

Nos seguintes enlaces podes obter información sobre distintos trámites e documentos presentes na vida do centro, tamén poderás descargar a documentación que che facilite a realización dos mesmos:

1.Solicitude segundo o ANEXO V do Real decreto 1085/2020, do 9 de decembro, dirixida á dirección do centro educativo onde se realice a matrícula, debidamente cuberta, datada e asinada pola persoa solicitante. Deberá figurar o selo de entrada da secretaría do centro educativo.
2.Certificado de matriculación no centro educativo.
3.Certificado académico oficial dos estudos impartidos. No caso de que consten validacións, adaptacións, recoñecementos, deberá engadirse o certificado académico dos estudos que deron lugar á validación, adaptación ou recoñecemento.
4.No caso de querer validar módulos con ACHEGA UNIVERSITARIA, o solicitante deberá incluír os programas das materias cursadas e superadas que o/a estudante considere que orixinan a validación do módulo ou módulos solicitados. Estes programas deben estar selados pola Universidade. Cada programa debe incluír o mesmo curso académico que figura no certificado como aprobado. De non ser así, deberá achegarse unha carta da universidade na que se confirme que os programas son os que se imparten no curso que superaron. Non se terán en conta os programas de materias que fosen validados, recoñecidos, adaptados ou superados para compensación. O número de módulos solicitados non deberá superar o 60 % dos créditos ECTS establecidos para as ensinanzas mínimas da titulación en cuxo ciclo se realice a matrícula para a que se solicita a convalidación.
5.De ser o caso, diplomado do curso de prevención de riscos laborais, segundo a lexislación vixente.