arriba
Domingo, 17-Novembro-2019

 

 
PortadaseparatorAlumnadoseparatorAcreditación de competencias


Acreditación de competencias

O obxecto da acreditación de competencias é recoñecer, avaliar e acreditar a competencia adquirida a través da experiencia laboral e outras aprendizaxes non formais.

A finalidade consiste en recoñecer e avaliar as competencias profesionais adquiridas polas persoas no desenvolvemento do seu traballo ou por outras vías non formais de formación, mediante procedementos que garantan a fiabilidade, a obxectividade e o rigor técnico da avaliación, así como acreditar as compentencias profesionais adquiridas polas persoas traballadoras e contribuír así á capitalización dos seus saberes e ao fomento da súa aprendizaxe ao longo da vida. As unidades de competencia constitúen o referente que lles proporciona a identidade profesional ás persoas aspirantes, e fai posible a transformación dos datos procedentes da súa actividade profesional e das aprendizaxes non formais en evidencias de competencia válidas para a avaliación do seu desempeño activo. A acreditación de unidades de competencia farase sobre as unidades de competencia dos títulos de formación profesional vixentes. No CIFP Portovello poderán desenvolverse procesos de acreditación, en función das convocatorias realizadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, das tres familias profesionais que se imparten no centro. Podes resolver as túas dúbidas no seguinte enlace:

ou ben consultar as seguintes páxinas:

NOVAS DE INTERESE

REMÁRCASE QUE ESTE ANO OFERTARASE A ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS EN:

CICLO FORMATIVOCUALIFICACIÓN PROFESIONAL
Xestión administrativa Actividades administrativas de recepción coa clientela
Actividades de xestión administrativa
Actividades comerciais Actividades de venta
Organización e xestión de almacéns
Actividades de xestión do pequeno comercio
Xestión comercial inmobiliaria

Importante

  • A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. Esta aplicación está activa a partir do 14 de xaneiro de 2019.

    · Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo e dos requisitos de participación no procedemento deberán cargarse na devandita aplicación informática.

    · O prazo de presentación de solicitudes será desde o 14 de xaneiro ata o 7 de febreiro de 2019.

    · Só serán aceptadas as solicitudes que sexan entregadas por sede electrónica.

  • Publicación das listaxes de solicitantes para participar no proceso de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2019

Comunícase que foron publicada no portal de fp as listaxes de solicitantes no marco deste proceso. As persoas solicitantes poderán consultar a súa situación accedendo ao seu expediente na aplicación informática. Asemade informáse que os solicitantes disporán de 10 días para subsanar a documentación.

 

  • Publicación da convocatoria da reunión grupal para todas as persoas admitidas no proceso de acreditación de competencias.

Actividades comerciais

11/04/2019

19:30-21:30

             

Edificio A

                   Aula A001                    

Xestión administrativa

           

11/04/2019

19:30-21:30

                          

Edificio A

Salón de actos